Fontos hírek

Megoldódik Martfűn a szemét elszállítása

Line Spacing+- ABetűméret+- Bejegyzés nyomtatása
Megoldódik Martfűn a szemét elszállítása

Megjelent a mai napon a Kormány 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről. Ez a rendelet megoldást jelent Martfű jelenlegi, szemétszállítás területén kialakult átmeneti helyzetére. Köszönöm a kormány gyors intézkedését, valamint azon kedves martfűiek megkeresését, akik kérték közreműködésemet. Biztos vagyok benne, hogy a lehető leghamarabb ki lesz jelölve az a szervezet, mely elszállítja a jövő héttől a martfűi hulladékot.

2013. augusztus 1-én (csütörtökön) 16 órakor lakossági fórum lesz e témában a martfűi Művelődési Házban.

logo-publikalasi-1925daa665d500d4c59b9a45f31f30cb

A Kormány 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)?d) pontjában, a  17.  §  tekintetében  az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási  tevékenységről  szóló  1991.  évi  XI.  törvény  15.  §  (4)  bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.  Eljáró állami szervek kijelölése
1. §     A  Kormány  az  egyes  közszolgáltatások  ellátásáról  és  az  ezzel  összefüggő  törvénymódosításokról  szóló  2013.  évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
a)          1.   §-ában   meghatározott   közérdekű   szolgáltató   kijelölésére   vonatkozó   hatósági   eljárás   lefolytatására,valamint
b)         2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.
2. §     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) és a szükségellátást megelőzően   a   településen   hulladékgazdálkodási   közszolgáltatást   végző   gazdálkodó   szervezet   a   folyamatos ellátás biztosítása érdekében ? a személyes adatok kivételével ? az ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz
kapcsolódó,  hulladékszállításhoz  és  hulladékkezelésre  történő  átadáshoz  szükséges  adatokat  a  katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.
2.  Az ideiglenes ellátás
3. §          (1)   A   katasztrófavédelmi   szerv   az   ideiglenes   ellátásra   elsődlegesen   az   önkéntesen   kötelezettséget   vállaló,   más településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a Tv. 1. §
(6) bekezdésében foglalt szempontoknak.
(2)   Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:
a)          a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
b)         az  ideiglenes  ellátás  keretében  végzendő  hulladékgazdálkodási  tevékenység  megnevezését,  a  tevékenység végzésének gyakoriságát, a szolgáltatás díját,
c)          az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,
d)         az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,
e)         az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,
f )          az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint
g)         az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély számát.
(3)   A  katasztrófavédelmi  szerv  az  ideiglenes  ellátásra  történő  kijelöléssel  összefüggésben  dönthet  szállítóeszköz rendelkezésre  bocsátásának  elrendeléséről  és  közfoglalkoztatottak  bevonásáról  is.  A  szállítóeszköz  rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4)   Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell
a)          az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,
b)         az érintett települési önkormányzattal,
c)          az  ideiglenes  ellátást  megelőzően  a  településen  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  végző  gazdálkodó szervezettel,
d)         a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,
e)         az illetékes környezetvédelmi hatósággal, valamint
f )          az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

4. §          (1)   Az  ideiglenes  ellátás  díjánál  figyelembe  kell  venni  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  91.  §-ában a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  mértékének  2013.  július  1-je  után  történő  meghatározására  vonatkozó szabályokat.
(2)   A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű  szolgáltatóval  az  ideiglenes  ellátással  érintett  földrajzi  terület  kiterjedéséről,  az  ellátás  útvonaláról  és időpontjáról.
(3)   Az   ideiglenes   ellátást   a   kijelölő   döntésben   meghatározott   időpontban   meg   kell   kezdeni,   a   megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.
(4)   A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes ellátás  díjáról  és  megfizetésének  módjáról  a  helyben  szokásos  módon,  továbbá,  ha  azzal  rendelkezik,  a  honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
5. §          (1)   A  települési  hulladék  ideiglenes  ellátás  körében  történő  elszállítására  a  közszolgáltató  hulladékgazdálkodási tevékenységéről  és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  végzésének  feltételeiről  szóló  kormányrendeletet  azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.
(2)   A  hulladékokkal  kapcsolatos  nyilvántartási  kötelezettség  teljesítéséről  ?  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási és   adatszolgáltatási   kötelezettségekről   szóló   kormányrendeletben   meghatározott   módon   és   tartalommal   ? az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.
3.  A szükségellátás
6. §          (1)   A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:
a)          az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,
b)         az  ingatlanhasználó  által  az  ingatlanon  elkülönítetten  gyűjtött  települési  hulladék  közül  a  biohulladék, ha  a  szükségellátás  bevezetését  megelőző  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  vagy  ideiglenes  ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,
c)          a  háztartási  hulladékhoz  hasonló  hulladék  részét  képező  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék,  ha  a  gazdálkodó szervezet    a    hulladék    kezeléséről    a    szükségellátás    bevezetését    megelőzően    hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,
d)         a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.
(2)   A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.
7. §          (1)   A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a  katasztrófavédelmi  gazdasági  és  anyagi  szolgáltatási  kötelezettség  (a  továbbiakban:  szolgáltatás)  elrendelésével haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.
(2)   A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.
(3)   A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor ? a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával ? haladéktalanul teljesíteni kell.
(4)   A  szolgáltatás  teljesítésére  a  szállítóeszköz  tulajdonosa,  birtokosa,  illetve  a  szállítóeszközzel  valamely  jogviszony alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.
(5)   A  szolgáltatás  teljesítése  során  a  kötelezettnek  a  szállítóeszköz  üzemeltetéséhez  kezelőt  kell  biztosítania.  Ennekhiányában  a  kezelést  közfoglalkoztatott  végzi,  vagy  a  kezelő  kijelölése  ideiglenes  polgári  védelmi  szolgálat elrendelésével történik.
(6)   A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.
(7)   A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.
(8)   Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, akkor a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

8. §          (1)   A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét ? a hulladékszállítás megszervezését  követően  haladéktalanul  ?  a  honlapján  és  az  érintett  településen  közérdekű  közleményben  teszi közzé.
(2)   A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:
a)          a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,
b)         a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,
c)          az     ingatlanhasználó     által     használható     gyűjtőedény     meghatározását     (hulladékgyűjtő     zsák     vagy gyűjtőedényzet),
d)         a  környezet  veszélyeztetését,  szennyezését,  valamint  a  hulladék  kiszóródását  kizáró  egyéb  alkalmazandó eljárásokat.
9. §          (1)   Az  ingatlanhasználó  a  hulladékot  ?  a  (2)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  ?  hulladékgyűjtő  zsákban  vagy a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.
(2)   Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított módon kell gyűjteni.
(3)   Az  ingatlanhasználó  a  hulladékgyűjtő  zsákot  és  a  gyűjtőedényzetet  az  ingatlanon  belül  köteles  tartani,  azt közterületen   tartósan   csak   közterület-használati   engedély   birtokában   helyezheti   el.   Nem   tekinthető   tartós közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.
(4)   Az   ingatlanhasználó   gondoskodik   arról,   hogy   a   települési   hulladék   átadása   biztonságosan,   a   környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.
10. §       (1)   Ha  a  hulladék  átvételekor,  elszállításakor  a  hulladék  a  hulladékgyűjtő  zsákból  vagy  a  gyűjtőedényzetből  kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv gondoskodik.
(2)   A  katasztrófavédelmi  szerv  a  hulladék  elszállításához  szükséges  szállítóeszközt,  konténert  vagy  gyűjtőedényt a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.
(3)   A   hulladék   szállítója   ?   nyilvántartási   kötelezettsége   teljesítéseként   ?   a   hulladékszállítmányra   vonatkozó fuvarokmányokat    a    szállítás    megkezdésének    időrendje    szerint    rendezve    öt    évig    köteles    megőrizni    és a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.
11. §     A  szükségellátás  körébe  tartozó  hulladék  ?  a  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval  kapcsolatos  egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel ? hulladéklerakón akkor rakható le,  ha  a  hulladék  olyan  fizikai,  termikus,  kémiai  vagy  biológiai  előkezelési  műveleten  ment  keresztül,  amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladék  hasznosítható  összetevőt  tartalmaz,  a  hulladék  kezelését  megelőzően  gondoskodni  kell  a  hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.
4.  A díjfizetés és az elszámolás
12. §       (1)   A szükségellátás település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv, az ingatlanhasználó által fizetendő költséget a település egészére vetített költség figyelembevételével ? a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet is meghatározva ? a települési önkormányzat állapítja meg.
(2)   A szükségellátás költségeinek meghatározásánál
a)          szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,
b)         a hulladék szállításának és kezelésének költségét,
c)          a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét,
d)         a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget lehet érvényesíteni.
(3)   A szükségellátás természetes személy ingatlanhasználót terhelő költsége meghatározásánál a 4. § (1) bekezdésének szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(4)   A szükségellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

13. §       (1)   Az  ingatlanhasználó  az  ideiglenes  ellátás  díját  a  kijelölt  közérdekű  szolgáltató  által  kibocsátott  számla  ellenében utólag  fizeti  meg.  A  számlázott  időszak  csak  abban  az  esetben  lehet  egy  hónapnál  kevesebb,  ha  azt  a  közérdekű szolgáltatás megszűnése indokolja.
(2)   A szükségellátás költségeit az ingatlanhasználó a szükségellátás befejezését követően, az egy hónapot meghaladó folyamatos   szükségellátás   esetén   havonta   utólag   fizeti   meg   a   települési   önkormányzat   számlájára   történő befizetéssel.
(3)   A  települési  önkormányzat  a  szükségellátás  költségei  címén  számlájára  befolyt  összeg  hulladéklerakási  járulék előirányzatot megillető részét az előirányzat kezelője részére 5 napon belül továbbutalja.
(4)   A  települési  önkormányzatot  a  szükségellátás  költségei  címén  számlájára  befolyt  összegből  a  számlázás  és a  szükségellátás  költségei  beszedésének  költsége  a  (3)  bekezdés  szerinti  átutalási  kötelezettségét  követően  illeti meg.
14. §     Az  ideiglenes  ellátás  díjának  és  a  szükségellátás  költségeinek  indokoltságát,  valamint  az  ideiglenes  ellátás  díjából nem fedezhető többletköltségek szükségességét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi.
15. §       (1)   A  hulladéklerakási  járulék  előirányzat  kezelője  (a  továbbiakban:  előirányzat  kezelője)  előfinanszírozás  keretében finanszírozza   meg   a   szükségellátáshoz   szükséges   indokolt   költségeket.   A   legfeljebb   60   napos   folyamatos szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.
(2)   Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.
(3)   A  kijelölt  közérdekű  szolgáltató  az  előirányzat  kezelőjétől  az  ideiglenes  ellátás  díjából  nem  fedezhető  indokolt többletköltségeit  ?  ide  értve  a  szolgáltatás  ellátásához  nélkülözhetetlen  eszközök  beszerzésének  költségeit  is  ?utólag igényelheti.
(4)   A  szükségellátás  12.  §  (2)  bekezdés  a)?c)  pontja  szerinti  költség  és  a  települési  önkormányzat  által  a  12.  §
(3) bekezdése szerint megállapított, ingatlanhasználót terhelő költség közötti különbség a hulladéklerakási járulék előirányzatot terheli.
(5)   A kártalanítás összegét
a)          az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján az előirányzat kezelője,
b)         a    szükségellátás    során    rendelkezésre    bocsátott    szállítóeszköz    után    az    előfinanszírozás    terhére a katasztrófavédelmi szerv fizeti ki.
5.  Záró rendelkezések
16. §     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §     Az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálatról,  a  népegészségügyi  szakigazgatási  feladatok  ellátásáról, valamint  a  gyógyszerészeti  államigazgatási  szerv  kijelöléséről  szóló  323/2010.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  12.  §
(5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)
?l)  az  egészségügyi  államigazgatási  feladatok  tekintetében  az  egyes  közszolgáltatások  ellátásáról  és  az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a? (szerinti feladatok ellátására.)

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

hu_cimer_2006

Üdvözlöm a honlapomon!

Üdvözlöm a honlapomon!

Eseménynaptár

2018. január
H K S C P S V
« szept    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Keresés

Archívum